Oferty promocyjne

Pensjonat “Lorien” – recepcja

Henryka Sienkiewicza 14
58-310 Szczawno-Zdrój

tel.+48 74 840 23 55

tel. 696 975 156

recepcja@pensjonatlorien.pl

Rodo

 Klauzula informacyjna RODO
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Pensjonat Lorien:


Szanowni Goście,
Pensjonat Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnie Zdroju dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”).
W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pensjonat Lorien z siedzibą w Szczawnie Zdroju, przy ul. H. Sienkiewicza 14, 58-310 Szczawno Zdrój (dalej zwany jako: „Pensjonat”).

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Pensjonat Lorien:
Pensjonat Lorien dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Pensjonat Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul. H. Sienkiewicza 14, 58-310 Szczawno Zdrój (dalej zwany jako „Pensjonat”)
2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem j.wartalska@pensjontalorien.pl
3. celem przetwarzania jest:
• obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
• rezerwacja pokoju w Pensjoacie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
• realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
• wykonania ciążących na Pensjonacie obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
• zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w pensjonacie i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, poprzez zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, poprzez zbieranie danych Gości pensjonatu w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), poprzez zbieranie numerów rejestracyjnych samochodów gości pensjonatu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. dane osobowe przechowywane będą:
• dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji
• dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
• dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w pensjonacie;
• przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
• w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;
• dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, numerów rejestracyjnych – przez okres do 30 dni;

• przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
5. odbiorcami danych osobowych mogą być:
• dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
• firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
• dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
• dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
• firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

o podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo
– administracyjnej;
innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
• podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.
Ponadto pragnę poinformować, że:
1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
3. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.
4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
• sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
• usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
• umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
• przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
• przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: j.wartalska@pensjonatlorien.pl
W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pensjonat “Lorien” © All Rights Reserved